سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زبرجدی – دانشجوی دوره دکتری مهندسی ژنتیک- دانشگاه تربیت مدرس
جلالی جواران – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
سلمانیان – عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
کریم زاده – کارسناس پژوهشگاه ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

در این تحقیق از تکنولوژی RNA آنتی سنس برای کاهش بیان وخاموش نمودن ژن FAE استفاده شد. با توجه به اهمیت دانه روغنی کلزا در تأمین روغن مصرفی انسان، دستورزی ژنتیکی روغن آن به منظور تولید روغن با میزان کم اسید اروسیک می تواند در افزایش کیفیت روغن کلزا مؤثر باشد. با استفاده از روشهای کلاسیک و مهندسی ژنتیک می توان به این مهم دست یافت.
آنزیم β -ketoacyl-CoA synthase(KCS آنزیم کلیدی در بیوسنتز اسید اروسیک می باشد. این آنزیم تبدیل اسید چرب C18 به C20 و C22 را عهده دار است. جهت کاهش میزان اسید اروسیک، ژن کد کننده آن Fatty Acid Elongase(FAE با استفاده از PCR، جداسازی و پس از تعیین توالی، سازه آنتی سنس از آن تهیه و در ناقل بیانی گیاهی pBI121 همسانه سازی شد. کنالیزهای انجام شده نشان داد که ژن FAE در جهت معکوس در این ناقل قرار گرفته است. پلاسمید نوترکیب حاوی ساختار آنتی سنس از طریق اگروباکتریوم تومه فاسینس سویه LBA4404 به گیاه کلزا منتقل شد. گیاهان تراریخت بدست آمده با استفاده از تکنیکهای ot blot, PCR و Southern blot مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که ساختار مورد نظر به گیاه منتقل شده و میزان اسید اروسیک در بذر گیاهان تراریخت نسل T0 کاهش یافته است.