سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید رضایی – عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری ز
احسان ادیب – دانشجوی دکتری مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکدة برق

چکیده:

سیســـتم انـــرژی، مهـــم تـــرین چیـــزی اســـت کـــه زیردریـــایی هـــای هوشـــمند (Auv) را قـــادر مـــی ســـازد کـــه مأموریت هـای طـولانی و مهـم انجـام دهنـد و همیشـه یـک تنـاظر یـک بـه یـک بـین قابلیـت هـای کـاری و منبـع انـرژیAuv وجــود دارد . اگــر زمــان مأموریــت فقــط چنــد ســاعت باشــد سیســتم انــرژی حجــیم نمــی شــود و توســط چنــدباطری انرژی تـأمین مـی گـردد و اگـر طـولانی باشـد، ایسـتگاه هـای شـارژ بـاطری در زیـر آب یـک راه حـل مـی باشـد، ولــی اگــر مأموریــت طــوری باشــد کــه امکــان بازگشــت بــه ایســتگاه شــارژ بــاطری نباشــد ایــن روش هــم کــارا نیســت پــس بایــد از روش هــای دیگــر مثــل انــرژی هســته ای ( کــه از لحــاظ سیاســی مطلــوب نیســت ) یــا پیــل هــای ســوختی کــه خیلــی گــران هســتند، اســتفاده کــرد کــه مشــکلات خــود را دارنــد . در ایــن میــان تکنولــوژی ســلول هــای خورشــیدی اســت کــه هــم قیمــت پــائینی دارد و هــم مــی توانــد Auv را بــرای مــدت طــولانی در آب نگهــدارد . ســلول هــای خورشیدی منابع انرژی تجدید شدنی هستند و کمترین آسیب را به محیط زیست وارد می کنند . در مقالــه حاضــر ابتــدا مختصــراً نحــوه عملکــرد ســلول هــای خورشــیدی و ســپس تاریخچــة Auv و نحــوه اســتفاده از ســلول هــای خورشــیدی در آن SAUV) هــا ) بیــان و سیســتم هــای کنتــرل بررســی مــی گــردد . ســپس نتــایج آزمــایش در دریــا و تحلیــل انــرژی مــورد نیــاز SAUV از طریــق انــرژی خور شــیدی و نیــز تحلیــل اثــر آب روی ســلول هــای خورشیدی بیان می گردد . در انتها نیز نمونه پیشرفته و بهینه (SAUV II) SAUV تجزیه و تحلیل می گردد .