سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی غنجال – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهداری د
منیره متقی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهداری د
عبدالرضا دلاوری – دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله – پژوهشکده طب رزمی – مرکز تحقیقات بهداری د

چکیده:

امروزه تکنولوژی در ابعاد مختلف آن به حدی پیشرفت نموده و در ابعاد مختلف گسترش و کاربرد یافته که بدون استفاده از آن، عملاً در امور مختلف زندگی دچار مشکل خواهیم شد . یکی از این امور، حوادث غیرمترقبه و ضرورت استفاده از تکنولوژی نو در این خصوص می باشد . در حال حاضر از وسائل نوین خاصی در امر امدادرسانی پز شکی در حوادث غیرمترقبه اسـتفاده مـی شـود
کـه از جملــه آنهــا مــی تــوان بــه Dog tag ، BMIS ، Virtual medical system ، BCS ، Telemedicine ، Telesurgery ، سیستم های روبوتیک امدادگر، سیستم های زنده یاب مدرن، GIS ، GPS و بسیاری از موارد دیگـر اشـاره نمـود . بـدیهی اسـت استفاده از این سیستم ها به مسئولین امر امداد و نجات کمک می کند که در زمانی کوتاه تر، بـا دقـت عمـل بیـشتر و بـا هزینـه کمتر، به رفع بحرانهای ایجاد شده بپردازند و از وارد شدن صدمات بیشتر به مصدومین و کاهش تلفات بـالا جلـوگیری نماینـد . هدف این مقاله معرفی و بیان نمونه هایی از تکنولوژی های نوین روز و به کارگیری آنها در حوادث غیرمترقبه است .