سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی پاکروان – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر
مریم مشکلانی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی، گروه پلیمر

چکیده:

شبکه گسترده خطوط لوله انتقال نفت و گاز ، به عنوان مهمترین انرژیهای مورد استفاده ، و نقـش اساسـی آنهـا در توسـعه و رشدکشورهای جهان، موجب گردیده تا توجه جدی به حفظ و نگهداری آنها معطوف شود . از ایـن رو اسـتفاده از پوششـهای حفاظتی (Protective coatings) به همراه حفاظت کاتدیک متداولترین روش شناخته شده برای جلـوگیری از خـوردگی در خطوط لوله به شمار می روند . بدین منظور سیستمهای پوشش دهی مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که کـارائی تعـدادی از آنها مانند اپوکسی متصل شده از طریق ترکیب (Fusion-Bonded Epoxy) ، به اثبات رسیده است . به دلیل نصب میـدانی خطوط لوله در محل از طریق جوشکاری قطعات منفصل، درزهای جوش و نقاط اتصال لوله ها به یکدیگر از نقـاط ضـعف و محلهای ایجاد خوردگی به شمار می روند . از طرف دیگر تعمیر و بازسازی خطوط لوله آسیب دیده معمولاَ از طریـق پوشـش دهی مجدد انجام می شود . در همه این موارد لایه محافظتی باید به صورت میدانی و در محل کار اعمال گردد ، و بسیار ی از پوششهای متداول مانند FBE فاقد این ویژگی می باشند، به همین علت ، صنعت خطوط لوله به سیستمهای پوششی محافظ در برابر خوردگی با قابلیت اجرای میدانی و مقاوم در برابر محیطهای خورنده، جهت استفاده در درزهـای جـوش و همچنـین برای بازسازی خطوط نیاز دارد . گستردگی بسیار زیاد مواد پلی یورتانی که ناشی از طبیعت شیمیایی آنها مـی باشـد، موجـب
گردیده که از این مواد در صنایع متعدد، استفاده فراوان گردد . در حال حاضر سه نوع سیسـتم پوششـی صددرصـد جامـد بـر مبنای شیمی پلی یورتانها با مشخصات و خواص خاص خود، وجود داردکه عبارتند از : پلی یورتانهای الاسـتومری، پلـی اوره الاستومری و پلی یورتانهای سخت جامد . با توجه به گسترش سریع این نوع تکنولوژی پوشش دهی در زمینه خطوط لوله در دهه اخیر، شاهد معرفی و استفاده از این مواد در صنعت لوله کشور در چند سال اخیر بوده ایم . با این وجـود ، بـه دلیـل عـدم بررسی و معرفی علمی دقیق این تکنولوژی در کشور ، همچنان تفاوتهای موجود بین این سیستمها، مزایا و معایب، کـارایی و کاربرد هر یک از آنها به خوبی مشخص و معرفی نگردیده است . این مقاله به بررسـی و مـرور اصـول شـیمی پایـه و نحـوه توسعه سه نوع پوشش دهی بدون حلال و صددرصد جامد شامل پلی یورتانهای الاسـتومری، پلـی اوره الاسـتومری و پلـی یورتانهای سخت پ رداخته است . در این رابطه تفاوتهای موجود در این سیستمها، خواص و کاربردهای آنها شـرح داده شـده و اصول انتخاب آنها برای کاربردهای حفاظت در برابر خوردگی با کارایی بالا بـه و یـ ژه در مـورد درزهـای جـوش و بازسـازی خطوط لوله ارائه گردیده است .