سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۶
نویسنده(ها):
محسن مرادی – دانشگاه ازاد واحد قیروکارزین
علی حیدرزادگان – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیضا، گروه کامپیوتر،بیضا، ایران
رضا قنبری باغنوی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قیروکارزین، گروه کامپیوتر،قیروکارزین، ایران

چکیده:
امروزه ضرورت شناسایی خودکار عناصر و جمع آوری داده مرتبط به آنان بدون نیاز به دخالت انسان جهت ورود اطلاعات در بسیاری از عرصه های صنعتی ، علمی ، خدماتی و اجتماعی احساس می شود . در پاسخ به این نیاز تاکنون فناوری های متعددی طراحی و پیاده سازی شده است . بهمجموعه ای از فناوری ها که از آنان برای شناسایی اشیاء ، انسان و حیوانات توسط ماشین استفاده می گردد ، شناسایی خودکار و یا به اختصار Auto ID گفته می شود . در سیستم هواپیمایی برای مسافران، بلیط و کارت پرواز معمولی استفاده می شود که این کارت ها تنها شامل شناسه بارکد می باشند. این روش دارای ضریب اطمینان پایین است و باعث اتلاف وقت می شود. شناسایی از طریق فرکانس رادیوییRFID) یک واژه متداول برای فناوریهای است که از امواج رادیویی برای شناسایی خودکار اشیاء استفاده می کند. در این مقاله برای کاهش خطاهای کارت پرواز از RFIDبرای تشخیص هویت ،شناسایی و ردیابی اشخاص و پرواز مرتبط استفاده کرده ایم که با استفاده از این روش میزان خطاها ی کارت پرواز را به حداقل رسانیده ایم