سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

جمال شهرابی – دکترای مهندسی صنایع، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنع
حسین اسلامی – دانشجوی فوق لیسانس مهندسی صنایع، دانشگاه NUS سنگاپور
احسان برهان – مهندسی صنایع،دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

داتش داده کاوی دارای ابزارهای قدرتمندی است که با بکارگیری این ابزارها و با استفاده از داده های آماری به استخراج دانشی جدید م یپردازد که می تواند اطلاعات و الگوهای بسیار مفیدی را در اختیار ما قرار دهد. یکی از پرکاربردترین تکنیکهای داده کاوی آنالیزهای چندمتغیره می باشد
تحلیل Conjointیکی از تکنیکهای آنالیز داده چند متغیره م یباشد، که به طور ویژه برای فهمیدن اینکه مشتریان چگونه تمایل خود رابرای محصولات و خدمات ابراز م یکنند، استفاده م یشود این تکنیک هم اکنون به یکی از مهمترین تکنیکهای کمی تحقیقات بازار تبدیل شده است.
بازار محصولات فولاد ساختمانی در سالهای اخیر دچار تحولات زیادی گشته است. تولید کنندگان زیادی از بخش خصوصی وارد این عرصه شده اند که این امر موجب رقابتی شدن هر چه بیشتر این بازار گشته است. از سوی دیگر مشتریان محصولات فولاد ساختمانی از الگوی ثابت و مشخصی در انتخاب و خرید این محصولات پیروی نمی کنند. با توجه به شرایط رقابتی پیش روی بازار و پیچیدگی و عدم وجود الگوی ثابت در تصمیم گیری مشتریان فولادهای ساختمانی، تولیدکنندگانی که شناخت کاملی از مشتریان و الگوی تصمیم گیری آنها نداشته باشند به تدریج با کاهش سهم بازار و حتی حذف از صحنه رقابتی مواجه خواهند شد. از اینرو برای شناخت ساختار واقعی تصمی مگیری مشتریان تحلیل conjoint یکی از کارآمدترین این تکنیکها م یباشد.
در این تحقیق با استفاده از تکنیک conjoint اطلاعات جمع آوری شده از هفت کلان شهر کشور تحلیل گردیده و ساختار تصمیم گیریمشتریان کشف شد نتایج بدست آمده در این تحقیق برای تصمیم گیری مدیران ارشد شرکتهای تولی دکننده محصولات فولادی در جهت مشتر یمداری سازمان و افزایش سهم بازار آنها بسیار موث ر م یباشد.