سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: هشتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

کریم شیعتی – گروه کاری سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری در مدیریت آب و خاک کمیته ملی آب
محمد نجمائی –
ایرج صدیقیان –
علی فرزانه –

چکیده:

امروزه علیرغم کاربرد بسیار وسیع فن سنجش از دور و سیستمهای اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی، شناخت، کنترل و مدیریت منابع آب و خاک، جنگل ومرتع، کشاروزی و محیط زیست، کاربرد نسبتا کمی از این فنون در آبیاری و زهکشی مشاهده می شود. این مقاله با هدف معرفی زمینه های کاربردی این تکنیک ها در طرحهای آبیاری و زهکشی در دنیار و بخصوص در ایرانارائه شده است. در زمینه آبیاری و زهکشی کاربردهای GIS , RS در مطالعات شوری و قلیائیت و ماندابی شدن اراضی، مطالعات طبقه بندی و رازیابی اراضی، تهیه نقشه های کاربردی اراضی، تعیین پارامترهای مورد نیاز از قبیل تبخیر و تعرق و رطوبت خاک، تعیین الگوی کشت بهینه و بالاخره مدیریت پروژه های بزرگ آبیاری گزارش گردیده است. در این مقاله کاربرد این تکنیک ها در مدیریت شبکه آبیاری یکصد هزار هکتاری نیشکر در کشور مراکش همراه با نتایج حاصله از آن نشان داده شده است. نتایج کارهای انجام شده تاکنون امکان کاربرد هرچه بیشتر این تکنیک ها در زمینه آبیاری و زهکشی بویژه بعنوان ابزار مدیریتی شبکه های بزرگ و یکپارچه آبیاری کشور را نوید می دهد.