سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیدرضا براتی – کارشناس نقشه برداری

چکیده:

طراحی شبکه ها ی آب یاری و زهکش ی در یک منطقه نیازمند مطالعات و جمع آوری اطلاعات جامع در مورد حوزه آبریز منطقه است. استفاده از تکنیک های سنجش از دور(RS) جهت مطالعه حوزه آبر یز و طراح ی شبکه های آبیاری و زهکشی بهویژه در مناطق وس یع می تواند کمک موثری در پیشبرد مطالعات و رسیدن به نتایج واقعی در تصمیم گیری ها و طراحی شبکه ها باشد . استفاده از سنجش از دور(RS) نسبت به سایر روش های جمع آوری اطلاعات مانند به کارگیری فنون نقشه برداری و تهیه آمار فیزیکی قابل مشاهده در مطالعات مرحله اول و کارها ی صحرا یی، استفاده از نقشه ها ی منطقه و غیره دارای مزایایی است، از جمله می توان به موارد ی همچون سهولت به هنگام نمودن داده های سنجش از دور، قابلیت تفسیر، تجزیه و تحلیل و تلفیق داده ها بر رو ی تصاو یر و دسترسی به اطلاعات کامل و جامع خصوصاً در مناطق وس یع با سرعت بالا، دقت بیشتر و زمان کمتری اشاره نمود. کاربردهای سنجش از دور در بررسی و مطالعه و تعیین حوزه آبریز یک منطقه در مواردی چون طبقه بندی و آشکار ساز ی پ وشش زم ینی و تغییرات آن از طریق تصاویر، تهیه نقشه های توپوگرافی یا ایجاد مدل ارتفاعی رقومی(DEM) به کمک زوج تصاویر برجسته نما، بررسی و ضعیت هیدرولوژی منطقه و شناسایی نقاط بحرانی جهت مقابله با شرایط نامتعارف، مطالعات زمین شناسی منطقه با استفاده از الگوهایژئومورفولوژیکی نظیر شکل و شیب زمین و الگوهای تابش سنجی متناظر با نوع سنگ و جنس خاک می باشد. نتایج به دست آمده، حاصل از بررس ی عملکرد کشورها یی نظ یر برز یل، مصر، اندونز ی، اسپان یا، چاد ، عربستان و فیلیپین نشان می دهد در مقا یسه با روش های متداول، سنجش از دور نه فقط کار تفسیری را تسهیل می نماید بلکه به بررسی های صحرایی کمک نموده، با صرفه جویی در زمان، پروژه های بزرگ را دقیق تر، به هنگام تر و ارزان تر می نماید.