سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
حدیث زارع – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق مخابرات، بوشهر، ج.ا.ایران،
فرامرز فقیهی – دانشگاه علوم تحقیقات، عضو هیات علمی گروه علمی مهندسی برق، تهران، ج.ا.ایران،
فاطمه عباسیان – دانشگاه آزاد اسلامی، دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علمی مهندسی برق مخابرات، بوشهر، ج.ا.ایران،

چکیده:
سازگاری و تداخل الکترومغناطیسی مقدمه هر دستگاه الکتریکی و الکترونیکی می باشد؛ از این رو طراحی مدرن سیستم های الکترونیکی ومخابراتی نیازمند آن است که این سیستم ها با محیط الکترومغناطیسی اطراف خود، سازگار باشند؛ و طراحی باید به گونه ای انجام شود کهاین اغتشاشات کمترین ضربه را به عملکرد سیستم وارد آورد. در پست های انتقال، تجهیزاتی که جریان های بالایی از خود عبور می دهندمنجر به تولید میدان های تداخلی و مزاحم می گردند. از آنجا که کابل های کنترل، از تجهیزات حساس پست های انتقال محسوب می شوند تحت تاثیر این میدان های تداخلی قرار می گیرند. برآورده کردن امنیت مسیر کابل های کنترل در هنگام بروز میدان های غیرمتعارف از نکات قابل تعمق در پست ها می باشد. این مقاله، تکنیک فازی را به عنوان رهیافتی جهت دستیابی به بستر مناسب و مسیر امن میدانی کابل های کنترل ارائه می کند. استراتژی کار و نوع تحلیل چنان است که پارامترهای سازگاری الکترومغناطیسی، قیمت و افت ولتاژ به عنوان معیارهای تصمیم گیری جهت مسیریابی بهینه مورد بازبینی قرار گیرند