سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد محمدزاده – پژوهشکدة سیستم های دفاعی
سیدعلی حسینی – پژوهشکدة سیستم های دفاعی

چکیده:

در این مقاله روشی برای آشکارسازی نقایص ظاهری روکش فیبر نوری بر مبنای تکنیک های ماشین بینایی ارائه شده و نتایج آن در عمل بیان می گردد. این نقایص م یتواند شامل کندگی کامل روکش، خراشیدگی و برآمدگی روکش فیبر نوریباشد. در این روش نقایصی با حداقل طول ۵/ ۰ میلیمتر بر رویفیبری با قطر هسته ۰/۱۲۵ ۰۵۷۰/۰۵۷آشکار م یگردد. این روش در یکی از مراکز قرقره پیچی، پیاد هسازی شده و کارآرایی آن در عمل اثبات گردیده است.