سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا رشید نژاد – شرکت مشار سیستم

چکیده:

در این پژوهش با بهره گیری از تکنیک تجزیه و تحلیل حالات خرابی و آثار آن در فرایند (PFMEA) مشخص گردید که دفرمه شدن یکی از حالات خرابی عمده در فرایند تولید قطعات می باشد که علت اصلی آن عدم براورده شدن خواص فیزیکی و مکانیکی به ویژه میزان سختی قطعات تولیدی بوده است. اقدام پیشنهادی جهت بهبود این مشخصه استفاده از تکنیک طراحی آزمایش ها (DOE) جهت تعیینعوامل موثر بر سختی قطعات و تغیین بهترین ترکیب از این عوامل بوده است.
محور اصلی پژوهش حاضر بیان قدمهای اجرایی پروژه طراحی آزمایش مذکور در یک شرکت تولیدی قطعات لاستیکی بر روی قطعه لاستیکی میل مندل می باشد.
طرح مورد استفاده طرح عاملی ۲k و عوامل انتخابی برای مطالعه ، مقادیر دوده، گوگرد و زمان پخت بوده است که برای هر کدام از این عوامل دو سطح در نظر گرفته شده است.
همچنین از تکنیک کنترل فرایند اماری (SPC) جهت بررسی رفتار فرایند تولید و تعیین شاخص کارایی فرایند (CPk) قبل و بعد از اجرای طراحی آزمایش ها استفاده شده است.