سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر مسعودی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
حسین عمرانی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
عبدالرحیم عباسی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
اردشیر نجاتی جوارمی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

به منظور بررسی پلب مورفیسم در ژن میواستاتین در گوسفندان بلوچی ایستگاه عباس آباد مشهد تعداد ۱۳۱ نمونه DNA از خون حیوانات استخراج گردید. جهت انجام واکنش های PCR تعداد ۱۱ جفت آغازگر با استفاده از توالی ژن میواستاتین گاو و بخشی از آن در گوسفن طراحی شد. محصولات حاصل از PCR نمونه ها SSCP شده و در ژل غیره واسرشته ساز اکریلامید تفکیک شدند. ژنوتیپ های حیوانات برای آغازگری های مختلف ثبت شد و ارزش ارثی وزنهای تولد، از شیرگیری، ۶ ماهگی و یک سالگی با استفاده از شجره ۱۲ ساله گوسفندان بلوچی پیش بینی شدند. ارتباط میانگین حداقل مربعات ارزش های اصلاحی وزن تولد حیوانات با ژنوتیپ های حاصل از تکثیر آغازگرهای ۳ در سطح (P 0/05) معنی دار بود. ارتباط آماری ژنوتیپ های حاصل از تکثیر آغازگر ۳ با صفات دیگر و همچنین ارتباط آماری ژنوتیپ های حاصل از تکثیر آغازگر ۸ با صفات فوق معنی دار نبود. آغازگری هایی۴ ، ۵ و ۶ در تکثیر منطقه مربوطه موفق عمل نکرده بنابراین نتایج خاصی را نشان ندادند. ژنوتیپ حیوانات در مناطق تکثیر آغازگرهای دیگر به صورت یک شکل بودند.