سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

لوئیزا دهیادگاری – تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشجوی کارشن
سیدعلی سیدصالحی – استادیار

چکیده:

بررسی های تحلیلی نشان داده اند که در شبکه های عصبی غیرخطی دوسویه و بازگشتی با جاذبها روبرو هستیم، که این شبکه ها با بدست آوردن خروجی و دور زدن در شبکه کاهاً به سمت قعر مطلوب حرکت می کنند. در این مقاله سعی شده است از این خ اصیت شبکه عصبی بازگشتی، برای حذف نویز و اعوجاجات ناخواسته از سیگنال گفتار اصلی استفاده شود. در این مدل هدف مقاوم کردن سیستم بازشناس آوا نسبت به نویزهای ایستان و غیرایستان با کمک خاص یت جاذبها می باشد. استفاده از این روش در بهترین حالت توانسته است دقت بازشناسی را نسبت به شبکه مرجع و در نسبت سیگنال به نویز صفر دسی بل برای نویز ایستان ۲۱ % و برای نویز غیرایستان ۱۴ % بهبود دهد.