سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مختار آرامی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانش
نرگس یوسفی لیمایی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست
نیازمحمد محمودی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست
نوشین سلمان تبریزی – پژوهشکده صنایع رنگ ایران گروه محیط زیست

چکیده:

در این تحقیق رنگبری رنگزاهای اسیدی آبی ٩٢ (AB92) و اسیدی قرمز (AR14) 14 توسط جاذب طبیعی، ارزان قیمت و زیست سازگار پوسته بلغور سویا، از محلولهای آبی، مورد مطالعه قرار گرفته اس ت. تاثیر فاکتورهای موثر،pH زمان تماس، غلظت رنگزا و مقدار ج اذب در میزان رنگبری رنگزاهای فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل توسط ایزوتر مهای جذب لانگمویر،(Langmuir) فروندلیش (Freundlich) و BET ارزیابی شده اس ت. نتایج حاکی از آن است که جذب رنگزای اسیدی آبی ٩٢ از ایزوترمBETو جذب رنگزای اسیدی قرمز ١٤ از ایزوترم فروندلیش تبعیت می کند. آزمایشات در غلظتهای رنگزا، ٥٠mg/l ،٥٠mg/l بطور ١٢٥ و ١٥٠ مجزا برای هر دو رنگزا در دمای آزمایشگاه˚ C ٢٠ انجام گردی د. در ٢٠ انجام گردی د. در pHهای اسیدی برای هر دو رنگزا نتایج بهتری مشاهده ش د. ظرفیت جذب سطحی برای دو رنگزای اسیدی آبی ٩٢ و ق رمز ١٤ به ترتیب ۸۱/۶۹mg و ۶۵/۵۶mgدر گرم جاذب محاسبه گردی د. همچنین سرعت جذب هر دو رنگزا مورد بررسی قرار گرفت و نتایجنشانگر آن است که حذف رنگزای اسیدی آبی ٩٢ و اسیدی قرمز ١٤ از محیط به طور مطلوبی از سینتیک نوع دوم تبعیت م یکند.