سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش بین المللی ژئولیت ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین کاظمیان –
طناز غفاری کاشانی –

چکیده:

استفاده از خاکستر فرار تبدیل شده به زئولیت در صنایع کشاورزی به عنوان کود و مکمل خاک از نقطه نظر اقتصادی تکنیکی و زیست محیطی بسیار سودمند میباشد . نوع و کیفیت زئولیت سنتز شده از این روش به ترکیب شیمیایی خاکستر فرار – غلظت محلول سدیم هیدروکسید و پارامتر های مختلفی نظیر دما – زمان واکنش و نسبت مایع به جامد بستگی دارد . به منظور ارزیابی زئولیت تولیدی از نقطه نظر کاربردهای کشاورزی و نیز خواص تبادلی یونی آن ، ظرفیت تبادل یون زئولیت سنتز شده اندازه گیری شد .