سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۵

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

اصغر راست بود – عضو هیات علمی گروه مهندسی نقشه برداری دانشکدۀ عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

بسیاری از ساز ه های ساخت دست بشر و ساختارهای طبیعی مانند ساختما ن ها، پلها، سدها و زمین های شیب دار تحت انواع گوناگون تغییر شکل ها قرار دارند . بررسی دقیق تغییر شکل دائمی این ساختارها اطلاعات اساسی ا ز پایداری و ایمنی آنها در اختیار ما. قرار می دهد GPS نیز ابزار بسیار سودمندی جهت بررسی تغییر شکل ساز ه ها فراهم کرده است که نسبت به تکنیک های نقشه برداری متعارف که کمیت های هندسی نسبی ( یعنی فواصل، ز وایا و اختلاف ارتفاعات ) ما بین نقاط انتخابی را انداز ه گیری می کنند و نیز تکنیکهایی که از ابزار ژئوتکنیکی استفاده می کنند، مزایای زیادی دارد. معمو لا GPSدقیقتر، مؤثرتر و تا حد زیادی خودکار بود ه و به کار کمتری نیاز دارد . ا ماGPSعیوب خاص خود را برای چنین کاربردهایی دارد . یک عامل محدود کننده برای استفاده ازGPS در مقیاس بزرگ هزینة بالای آن است . با رو ش های استاندارد استفاده از ،GPSا گر گیرند ه های دائمی GPS برای بررسی تغییر شکل ها استفاده شوند، یک گیرنده برای هر نقطه ای که نیاز به بررسی دارد لازم است . اگر تعداد زیادی نقطه برای بررسی وجود داشته باشد،. هزینة سخت افزاری خیلی گر ان بوده و برای بسیاری از کاربردهای عملی یک عامل بازدارنده استGPS برای چنین کاربردهایی به خاطر هزینة بالای آن زیاد استفاده نمیشوند.یکی از منابع خطای سیگنا ل هایGPS خطای چندگانگی مسیر می باشد که برای تعیین موقعیت دقیق بایستی با این خطا مقابله نمود،ولی در این مقاله روشی برای تعیین تغییر شکل یک سطح معرفی می شود که از سیگنا لهای چندگانگی مسیرGPS استفاده می کند. روشی که معرفی می شود این حسن را دارد که یک آنتن برای بررسی چند نقطه یا کل منطقه بکار میرود و بنابراین ازنظر کاهش هزینه ها روش خیلی مؤثری است. بحث خواهد شد . سپس مرور مختصری در مورد رو ش های مختلف GPS در ا ین مقاله نخست در مورد اثر چندگانگی مسیر آشکارسازی و کاهش این خطا صورت خواهد گرفت و سپس اصول اساسی تست و محاسب ة تغییر شک ل ها با استفاده از سیگنا ل های چندگانگی مسیر مطرح خواهد گردید.