استفاده از داده هاي ماهواره اي در برنامه ريزي توسعه کشاورزي

همراه با رشد جمعيت طي سالهاي اخير نحوه بهره برداري از اراضي تغييرات وسيع و گسترده اي يافته است . که عمدتا از رشد تقاضا براي توليدات غذائي و توسعه بخش ها ي صنعتي ، تجاري ، مسکوني،  شهري ، و خدماتي و فرهنگي ناشي شده است . به طوري که الگوي استفاده از زمين شهرها به ويژه در نواحي مستعد کشاورزي و  پيرامون شهرها ،که در نتيجه تغيير نوع استفاده از کشاورزي به استفاده هاي  صنعتي و شهري دگرگون شده است .

افزايش نياز جمعيت به توليد کشاورزي و همزمان با آن گسترش ساير بخش ها، موجب گرديده که زمين به عنوان يک منبع محدود و کمياب تبديل شود ،که در نتيجه رقابت ميان انواع فعاليت ها براي بهره بردار ي از آن گريزناپذيز شده است . عامل تعيين کننده در تغيير نوع استفاده از زمين علاوه بر توسعه ساير بخش ها،  بازدهي اقتصادي نوع استفاده از زمين است . علاوه بر اين در بخش کشاورزي نيز به نحو مطلوبي از اين اراضي بهره برداري  نمي شود.تخريب منابع آب ،خاک ، تخريب مراتع ،پوشش گياهي و جنگل در نتيجه  بهره بردار ي نامطلوب و با ديد کسب منفع آني و کوتاه مدت به جاي بهره بردار ي مناسب و طولاني مدت نيز ابعاد فاجعه آميزي به خود گرفته است .تنها راه حل برنامه ريز ي مبتني بر اصول علمي و هدفمند و اجراي برنامه ها  در زمينه نوع و نحوه استفاده از اراضي و منابع مي باشد .که در صورت عدم تصميم گيري صحيح نابودي، زوال کامل منابع را به دنبال خواهد داشت .

افزايش توليد محصولات کشاورزي يکي از هدف هاي اساسي برنامه هاي اول ودوم وسوم و چهارم دربخش کشاورزي درکشورمان بوده است . تمامي تدابير وتمهيدات برنامه اي درزمينه هاي مختلف چون آب وخاک، مکانيزاسيون ، تحقيقات ،آموزش وترويج وسايرموارد بمنظور ايجاد بسترمناسب براي  رشدوتوسعه توليد دربخش کشاورزي اتخاذ مي شود وعملکرد آنها درميزان توليدات کشاورزي عينيت پيدا ميکند.