سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم مرادی هرسینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه ت
ماشااله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندسی
عبدالحسین امینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندسی، دانشگاه ص
ناصر حافظی مقدم – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

رسوبات آبرفتی دشت خوزستان شامل مجموعه ای از نهشته هایی است که در بخشهای محیطهای رسوبی مختلف دریاچه ای ، دلتایی، رودخانه ای و جزرو مدی اواخر کواترنر ته نشین شده اند. رسوبات بادرفتی نیز همزمان در محیطهای رسوبی مختلف رسوب نموده و در تشکیل رسوبات دشت آبرفتی خوزستان نقش داشته اند. رسوبگذاری در جنوب دشت عمدتا متاثر از دریا و رودخانه بوده و نهشته های دریایی بطور متناوب بارسوبات رودخانه ای قرار دارند.
در این تحقیق تفکیک محیط های رسوبی سطحی نهشته های عهد حاضر نواحی جنوبی دشت خوزستان با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای رقومی و ترکیب اطلاعات سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مد نظر بوده است. به این منظور داده هایETM+ ماهواره ۷ماهواره Landsat که شامل دو فریم مربوط به ٢٠٠٢ ٣١July, OIF بودند مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا بر اساس شاخص(Optimum Index Factor)لندست ، و تجزیه و تحلیل آماری داده ها در باندهای مختلف، ترکیب باند ۴، ٥ و ٦برای تشخیص محیط رسوبی مناسب تشخیص داده شد و با استفاده از روش طبقه بندی نظارت نشده، نقشه مقدماتی محیطهای رسوبی تهیه گردید. نقشه مزبور با استفاده از مشاهدات صحرایی در ١٠٠ ایستگاه مورد بررسی، کنترل و اصلاح قرار گرفت.
بعد از انجام مراحل پردازش، تفسیر، تجزیه و تحلیل داده ها و تلفیق آن با اطلاعات مربوط به برداشتهای صحرایی، نقشه محدوده مورد مطالعه شامل ٥ محیط رسوبی و ١٥ زیر محیط (کلاس) تهیه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که بیشترین مساحت در نواحی شمالی متعلق به محیط رسوبی رودخانه ای Fluvial Environment و زیر محیط دشت سیلابی (Flood plain) بوده و در نواحی جنوبی تر دشت محیط جزر و مدی(Tidal Environment) غالب می باشد.