سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

کاظم مرادی هرسینی – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندسی
ماشااله خامه چیان – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی مهندسی
عبدالحسین امینی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
ناصر حافظی مقدس – دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده علوم زمین

چکیده:

رسوبات آبرفتی دشت خوزستان شامل مجموعه ای از نهشته هایی است که در بخشهای محیطهای رسوبی مختلف دریاچه ای ، دلتایی، رودخانه ای و جزرو مدی اواخر کواترنر ته نشین شده اند. رسوبات بادرفتی نیز همزمان در محیطهای رسوبی مختلف رسوب نموده و در تشکیل رسوبات دشت آبرفتی خوزستان نقش داشته اند. رسوبگذاری در جنوب دشت عمدتا متاثر از دریا و رودخانه بوده و نهشته های دریایی بطور متناوب بارسوبات رودخانه ای قرار دارند. در این تحقیق تفکیک محیط های رسوبی سطحی نهشته های عهد حاضر نواحی جنوبی دشت خوزستان با استفاده از تفسیر تصاویر ماهواره ای رقومی و ترکیب اطلاعات سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی مد نظر بوده است. به این منظور داده هایETM+ ماهواره ٧ Landsat که شامل دو فریم مربوط به ٢٠٠٢ July,٣١ بودند مورد استفاده قرار گرفتهاست. بدین منظور ابتدا بر اساس شاخص(Optimum Index Factor) OIFو تجزیه و تحلیل آماری داده ها در باندهای٥ و ٦ لندست برای تشخیص محیط رسوبی مناسب تشخیص داده شد و با استفاده از روش ، مختلف، ترکیب باند ٤ طبقه بندی نظارت نشده، نقشه مقدماتی محیطهای رسوبی تهیه گردید. نقشه مزبور با استفاده از مشاهدات صحرایی در ١٠٠ ایستگاه مورد بررسی، کنترل و اصلاح قرار گرفت.
بعد از انجام مراحل پردازش، تفسیر، تجزیه و تحلیل داده ها و تلفیق آن با اطلاعات مربوط به برداشتهای صحرایی، نقشه محدوده مورد مطالعه شامل ٥ محیط رسوبی و ١٥ زیر محیط (کلاس) تهیه گردید. نتایج این بررسی نشان می دهد که بیشترین مساحت در نواحی شمالی متعلق به محیط رسوبی رودخانه ای Fluvial Environment) و زیر محیط دشت سیلاب(Flood plain) بوده و در نواحی جنوبی تر دشت محیط جزر و مدی (Tidal Environment) غالب می باشد.