سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منا عصاره مستقیم – کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران و کارشناس مهندسین مشاور یک
علی رحیمی خوب – دانشیار گروه آبیاری و زهکشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
آناهیتا شرعی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

تبخیر و تعرق از جمله پارامترهای مهم در چرخه هیدرولوژی و یک کمیت تعیی نکننده برای طراحی، بهر هبرداری و مدیریت سیست مهای آبیاری به شمار م یرود. کمبود داد ههای هواشناسی در ایستگا ههای زمینی مانعی جدی برای مدیریت مناسب منابع آب است. ترکیب مد لهای تبخیر و تعرق با سنجش از دور پیشنهادی کاربردی برای بدست آوردن تغییرات زمانی تبخیر و تعرق است. در این بررسی تبخیر و تعرق در ۵ مزرعه نیشکر واقع در در منطقه نیمه خشک خوزستان در مدل تجربی پریستلی تیلور با استفاده از داده دمای سطح زمین ( به عنوان دا د ههای ورودی) بدست آمده از سنجندهAVHRR محاسبه، و با مدل پنمن مانتیث در مقیاس روزانه مقایسه شد. از ۲۳۸ تصویر بدون ابر ماهواره نوا طی سا لهای ۲۰۰۹ -۲۰۰۴ برای محاسبه دمای سطح زمین استفاده شده است. نتایج نشان داد مد ل تجربی پریستل یتیلور با خطای نسبی ۱/۳ میل یمتر در روز و ضریب تبیین ۰/۸۲ برآورد مناسبی از تبخیر و تعرق در منطقه مورد مطالعه دارد.