سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدعلی رجب زاده – بخش علوم زمین دانشگاه شیراز
گیتی فرقانی تهرانی – دانشجوی کارنشاسی ارشد زمین شناسی اقتصادی دانشگاه شیراز

چکیده:

کانه زایی در این کانسار – که عمدتا در سنگهای دولومیتی تریاس به اشکال لایه ای (عدسی مانند) و رگه ای رخ داده است – شامل باریت، فلوریت، گالن، مالاکیت، آزوریت و مقادیر بسیار جزئی پیریت و کالکوپیریت می باشد. انجام مطالعات میکروترمومتریک بر روی مقاطع دوبر صیقل تهیه شده از کانیهای فلوریت و باریت نمایانگر این است که دمای ذوب آخرین بلور یخ در طی مرحله سرمایش و دمای همگن شده در طی گرمایش میانبارهای سیال در کانی فلوریت بین ۲۴- تا صفر و ۸۸/۷۷ تا ۲۴۴ درجه سانتی گراد و در کانی باریت بین ۱۷/۵- تا ۶/۳- و ۱۱۹/۵ تا ۳۲۳ درجه سانتی گراد متغیر است. مطالعاتمیکروترمومتریک حاکی از این است که سیالات مسئول ته نشست فلوریت و باریت به ترتیب دارای شوری میانگین ۱۲ درصد وزنی معادل NaCl و ۱۵ درصد وزنی معادل NaCl می باشد. نتایج حاصل از آنالیز خردایش – آبشویینی حاکی از این امر است که باریت از سیالی نهشته شده که احتمالا دارای شوری بالاتری نسبت به سیال مسئولیت نهشت فلوریت بوده است. یکنواختی درجه پر شدگی در میانبارهای سیال اولیه در بالاتری نسبت به سیار مسئولیت نهشت فلوریت بوده است. یکنواختی درجه پر شدگی در میانبارهای سیال اولیه در کانی فلوریت نشانگر عدم جوش این سیال است در حالی که شواهد جوشش در میانبارهای سیال کانی باریت مشهود است. شواهد موجودنمایانگر آن است که در کانی فلوریت کانسار باریت کشمچه اختلاط دو سیستم سیال NaCl-H2O-CaCl2??MgCl2 و سیستم سیال H2O-CO2-Salt رخ داده است.
مطالعات گرمایش نشان می دهد که میانگینحداقل دمای بدام افتادن میانبارهای سیال مسئولنهشت دو کانی فلوریت و باریت به ترتیب ۱۵۰ درجه سانتی گراد و ۲۵۰ درجه سانتی گراد می باشد. دمای همگن شدن میانبارهای سیال ثانویه فلوریت بین ۱۷۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد متغیر است. مشابهت دمای همگن شدن میانبارهای اولیه کانی باریت با دمای همگن شدن میانبارهای سیال ثانویه فلوریت، و شرایط مشابه جوشش در میان برنامه های اولیه باریت و ثانویه فلوریت و نیز شواهد پتروگرافی دال بر نهشت باریت پس از فلوریت می باشد، در نتیجه می توان گفت که دو سیستم گانه زایی مستقل مسئول نهشت باریت وفلوریت بوده اند. نهشت کانی فلوریت احتمالا در اثر تغییرات اسیدیته سیال، ناشی از اختلاط با سیستم های سطحی حامل فازهای کربن دار صورت گرفته است. حضور میانبارهای جامد و نیز سیال مشکوک به مواد هیدروکربنی در فلوریتنشان می دهد که احتملا بخشی از سیال مسئول نهشت این کالنی از آب سازندی تشکیل شده است. دمای بالای همگن شدن میانبارهای سیال در کانی باریت نشان می دهد که فعالیت هایآذرین حداقل بعنوان یک منبع حرارتی برای سیال گرمایی کانه زای باریت عمل نموده اند. نزدیکی کانسار به پدیده های اذرین منطقه می تواند این رابطه را توجیه نماید. نهشت کانی باریت نیز احتمالا در اثر تغییرات اسیدیته حاصل از اکسیداسیون سولفور و انحلال سنگ میزبان بوده است.