سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهروز مینایی بیدگلی –
کیاوش شیدانی –

چکیده:

امروزه کانالهای تلویزیونی از طریق تجزیه و تحلیل برنامه های دیده شده توسط بینندگانشان به افزایش ارزش بیننده دست یافته اند. ابزارها و فناوریهای انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنیکهای مدیریت بینندگان تلویزیونی، روشهایی هستند که فرصتهای جدیدی را برای این کانالها فراهم خواهند کرد. در واقع دیدگاه کانال محوری جای خود را به بیننده محوری داده است بنابراین با جمع آوری داده های مربوط به بیننده و تصمیم گیری براساس الگوهای استخراج شده از روابط پنهان میان داده ها به وسیله ابزار داده کاوی، می توان به علائق بیننده محوری خود جامه عمل پوشاند. با به کارگیری ابزار داده کاوی اولویت های بینندگان تلویزیونی را از میان انبوهی از آمار بینندگان کشف کرده و بوسیله الگوهای پنهان حاکم بر این داده ها می توانیم رفتار بینندگان را پیش بینی کرده و به این ترتیب نیاز بیننده محوری، که هدف اصلی شبکه های تلویزیونی است را جامه عمل پوشیم. برای نیل به این هدف از روشهای مختلف داده کاوی، از قبیل استفاده از خوشه بندی برای یافتن گروه های بینندگان، رگرسیون برای نرمال سازی آمار بینندگان تجمیع، رده بندی برای مدل کردن رفتار بیننده و غیره استفاده می کنیم. در این مقاله ضمن بررسی روشهای مختلف تحلیل داده های بینندگان سعی می شود الگوهای کلی رفتاری کشف گردد.