سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد ملک پور – کارشناس ارشد هیدرولیک شرکت مهندسین مشاور لار
محمدکریم فرنوش – مدیر امور آبرسانی و تصفیه خانه های آب و فاضلاب شرکت مهندسین مشاور لار
حمید صالحی – کارشناس سازه های هیدرولیکی مهندسین مشاور لار

چکیده:

در این مقاله نقش دراپ شفتهای قائم در بهبود شرایط هیدرولیکی و کنترل پدیده بلوبک در سیفونهای مورد استفاده، در طرح انتقال آب سیمی ندشت به گرمسار مورد بررسی قرار گرفته است. طول زیاد و اختلاف ارتفاع قابل ملاحظه بین ساز ههای ورودی و خروجی سیفونهای مورد بررسی، وجه تمایز آنها با سیفونهای متداول مورد استفاده در شبک ههای آبیاری می باشد. این مسئله که ناشی از شیب زیاد منطقه و عوارض موجود در مسیر می باشد، سبب م یگردد که بخشی از مجرای سیفون بصورت جریان باز عمل کرده و مقدار قابل ملاحظ های هوا به داخل سیستم وارد گردد. ورود هوا به داخل مجرای سیفون رفتار هیدرولیکی آن را تحت تأثیر قرار داده و م یتواند منجر به ایجاد پدیدة بلوبک گردد. استفاده از تجهیزات ضد بلوبک، تغییر هندسه مسیر و بالاخره ممانعت از ورود هوا به داخل سیستم، سه روش جهت کنترل پدیده مذکور است که با توجه به مسائل فنی و اقتصادی استفاده از روش سوم مورد توجه قرار گرفته است. در این روش با پی شبینی یک دراپ شفت قائم بعنوان سازه ورودی سیفون، از ورود هوا به داخل مجرا جلوگیری شده و سبب م یگردد که سیفون در تمام شرایط بهر هبرداری بصورت کاملا ً پر عمل نماید. در این مقاله مبانی هیدرولیکی و ویژگ یهای فنی این سازه در طرح انتقال آب سیمین دشت به گرمسار مورد بحث قرار گرفته است