سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – عضو هیات علمی، پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهر
شاهین آتش بند – کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران

چکیده:

به علت شباهت دیوار های برشی فولادی به تیر ورقها، مطالعات انجام شده در مورد تیر ورقها پایه ای برای مدلسازی دیوارهای برشی فولادی برای انجام تحلیل های ساده گردید . در اینجا ابتدا با است فاده از تئوری طراحی دکتر صبوری قمی ، دیوارهای برشی فولادی برای ۵ ساختمان غیر مقاوم در برابر با ر جانبی طراحی گردید و سپس با توجه به ضخامت کم ورقها و امکان ایجاد میدان کششی قطری، با استفاده از روش نوارهای مورب توربرن ورقها در برنامه ETABSمدل گردید و ورق و قابها به طور همزمان مورد تحلیل قرار گرفت که نتایج بدست آمده شامل کاهش تغییرمکان نسبی طبقات و تنشهای مجاز در ساختمانهای فوق، حاکی از عملکرد مناسب این سیستم و اقتصادی بودن آن می باشد