سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد رضا اردکانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
فرهاد رجالی – موسسه تحقیقات خاک و آب تهران
گودرز داعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سعداله تیموری – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از رادیو ایزوتوپ فسفر – ۳۲ ، میزان جذب این عنصر و کارایی همزیستی سویه های مختلف قارچ میکوریزا با ژنوتیپهای گندم تحت شرایط شور بررسی گردید . بدین منظور دو آزمایش جداگانه در شرایط گلخانه و مزرعه در پژوهشکده تحقیقات کشاورزی ، پزشکی و صنعتی کرج انجام شد. آزمایش گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و با ۱۲ تیمار اجرا گردید. میکوریزا در چهار سطح شامل: عدم کاربرد (شاهد) و کاربرد سویه های G.intraradices، G.mosseae،G.etunicatum و گندم در سه سطح شامل: رقم اصلاح شده کویر، رقم بومی روشن و لاین موتانت طبسی T-65-7-1 بود. در آزمایش مزرعه ای تأثیر گونه های مختلف قارچ های میکوریزی در افزایش عملکرد، اجزای عملکرد و جذب عناصر معدنی در سه ژنوتیپ مختلف گندم در شرایط شور و آزمون مزرعه ای در خاک شور (Ec=7/41ds/m) با استفاده از سه گونه قارچ میکوریز آربسکولا ر به نام G.mosseae ،G.etunicatum و G.intraradices و سه ژنوتیپ گندم به نام رقم روشن و رقم کویر و یک لاین موتانت به نام موتانت طبسی به اجرا درآمد. برای آبیاری گیاهان از آب شور با Ec معادل ۱۳/۸۷ds/m استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس آزمایش گلخانه نشان داد که بین سویه های مختلف قارچ میکوریزا از نظر تأثیر بر صفات وزن خشک اندام هوایی، میزان فعالیت ویژه در هر گرم ماده خشک و فعالیت در گیاه اختلاف آماری در سطح ۱% معنی دار شد . اثر ارقام گندم در سطح ۱% بر روی صفات میزان فعالیت ویژه در هر گرم ماده خشک و فعالیت در گیاه و در سطح ۵ % بر روی صفت وزن خشک اندام هوایی دارای اختلاف آماری معنی داری بودند . مقایسه میانگین صفات اندازه گیری شده نشان داد سویه G.etunicatum و لاین موتانت طبسی T-65-7-1 مؤثرترین فاکتورها از نظر تأثیر بر تمامی صفات اندازه گیری شده، بودند.