سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا فتح الهی – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه فیزیک
محمدجواد شریفی – دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده برق و کامپیوتر، گروه الکترونیک
حسن مهدیان – دانشگاه تربیت معلم تهران، دانشکده علوم، گروه فیزیک

چکیده:

با کشف رسانندگی در پلیمرها این مواد کاربرد وسیعی در ادوات الکترونیکی پیدا کرده اند، در این نوع قطعات حامل جریان به ناچار باید از اتصال فلز با ماده آلی عبور کند. از این رو بررسی اثر این سطوح برای تعیین نحوه ترابرد حامل در این مواد ضروری است. دراین مقاله سعی می شودبه کمک تئوری تونل زنی Bardeen رابطه ای برای تزریق حامل از سطوح فلز با ماده آلی استخارج شود. در این رابطه یک جواب تحلیلیی تقریبی برایحالت یک بعدی و همین طور روش محاسبه برای حالت سه بعدی ارائه می شود.