سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زهرا محمدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهند
طاهر ازدست – استادیار گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانش
امیرحسین بهروش – دانشیار گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگ
احمد ضیا احمدزی – دانشجوی دکتری گروه مهندسی مکانیک- ساخت و تولید، دانشکده فنی و مهندسی،

چکیده:

در این تحقیق از بهینه سازی تابع هدف طراحی آزمایشی تاگوچی برای یافتن شرایط بهینه فرایند قالب گیری تزریق به کمک آب برای پلیمرABSاستفاده شده است. به منظور قالب گیری تزریقی نمونهها، قالب لوله ای دو سر با حفره مواد اضافه و نازل تزریق آب طراحی و ساخته شد. با توجه به اینکه توابع هدف مختلفی در این فرایند مدنظر است، لذا از روش بهینه سازی تابع هدف با معیارهایچندگانه کلیOEC) استفاده شد. نوع مشخصه کیفی بزرگتر- بهتر برای تابع هدفOEC مورد استفاده قرار گرفت. توابع هدف خروجی در این تحقیق برای قطعات تولید شده میزان نفوذ آب در داخل قطعه و اختلاف بیشترین و کمترین انقباض در طول قطعه انتخاب شدند. سه متغیر زمان نگهداری، دمای قالب و زمان تاخیر به عنوان متغیرهای کنترل در نظر گرفته شدند. آرایه ارتوگونال استانداردM9 تاگوچی برای طراحی استفاده گردید و از آنالیز واریانسANOVA)نتایج برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج استفاده شد.