سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عباس سروش – استادیار دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی وارث وزیریان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده عمران ومحیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

وجود نامعینی وتغییرپذیری خواص فیزیکی و مقاومتی خاکها و همچنین بروز خطا در اندازه‌گیریها موجب شده که کاربرد تحلیلهای احتمالاتی در مهندسی ژئوتکنیک مورد توجه قرار گیرد. در تحقیق حاضر پس از مرور مبانی آماری روشهای احتمالاتی، و خطاها و عوامل م‍ؤثر در احتمال لغزش شیروانیها، روشهای مختلف احتمالاتی مثل SORM و FORM و شبیه سازی مونت کارلو معرفی شده‌است. روش شبیه سازی مونت کارلو به علت کاربرد ساده تر نسبت به روشهای تحلیلی احتمالاتی، برای تحلیل پایداری شیروانیها انتخاب گردیده است. در نهایت شیروانی خاکی پایین دست سد شهید رجایی با استفاده از این روش احتمالاتی و نیز با استفاده از تحلیل به روش قطعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل به طور واضح برتری روشهای تحلیل پایداری احتمالاتی بر روشهای تحلیل قطعی را نشان می دهد