سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا جمالی آشتیانی – کارشناس ارشد سازه های دریایی عضو بخش سواحل و بنادر شرکت جهاد تحقیقات آب
پیمان بدیعی – دکترای مهندسی سواحل و بنادر عضو هیئت علمی وزارت نیرو و مدرس دانشکده فن

چکیده:

یکی از معادلات حاکم بر انتشار امواج ثقلی دریا معادله شیب ملایم (Mild Slope Eq.) می باشد که از گسسته سازی فرم بیضوی آن دستگاه معادلات خطی ([A] [φ] = [f]) بدست می اید از آنجائیکه ماتریس ضرایب حاصله “diagonaly dominant" نمی باشد استفاده از روشهای حل تکراری در اکثر موارد منجر به واگرایی می شود. برای بر طرف کردن این مشکل مزدوج تانهاده مانریس [A] در طرفین دستگاه معادلات ضریب شده و ماتریس ضرایب جدیدی که “positive definite" می باشد حاصل می شود تا بتوان از روش حل تکراری “Conjugate Gradient” استفاده نمود بر مبنای الگوریتم “PBCG” این روش که در آن از یک ماتریس حقیقی به عنوان “preconditioner”استفاده شده مدل “EMSCG” ارائه می گردد. در این مدل با کمک رابطه پراکنش غیرخطی (non linear dispersion eq.) تا حدودی اثر غیرخطی امواج بر روی نتایج مدل اعمال می گردد. مقایسه نتایج غیرخطی مدل “EMSCG” با اندازه گیریهای آزمایشگاهی و نتایج بسته نرم افزاری Mike 21 در موارد مختلف نشاندهنده کارآمد بودن این مدل برای بررسی پدیده انتشار امواج می باشد.