سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ایرج بیات – واحد پسمانداری- سازمان انرژی اتمی ایران
الهه ابراهیم پورنوری – دانشکده علوم و فنون دریایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
ویدا شهام – واحد پسمانداری- سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

در مقاله حاضر میزان عناصر رادیو اکتیو اورانیوم و توریم (Th-232,U-234,U-238) در پنج نوع از آبزیان اقتصادی خلیج فارس در محدوده آبهای حوزه بندرعباس اندازه گیری شدند. فرآیند جداسازی ایزوتوپهای اورانیوم و توریم در نمونه های ماهی براساس روشهای تبادل یونی (از نوع تبادل آنیونی) با استفاده از رزینهایDowexl-x8 به فرم -Cl جهت جداسازی اورانیوم و رزینDowexl-x8به فرم نیترات جهت جداسازی توریم انجام گرفت و پس از عمل کرد الکترودپوزیت نمونه ها توسط دستگاه آلفا- اسپکتروسکوپی شمارش شدند. گستره تغییرات غلظت برای ایزوتوپهای ,U-234,U-238 به ترتیب زیر هستند: (U-234;0/72-2/6Bq/Kgm,U-238:0/6-1/8Bg/Kg) و برای Th-232مقادیر بدست آمده زیر حد شناسایی بود. از طرفی در این اندازه گیریهای سعی شد تا میزان تجمع این عناصر بطور تقریبی در سه سن متفاوت از هر نوع ماهی بررسی شود(مسن، میانسال، جوان) که در نتیجه بعلت نیمه عمر بالای این ایزوتوپها تقریباً میزان غلظت در نمونه های مسن بیشتر از نمونه های میانسال و جوان بود و در نهایت گستره بدست آمده پس از مقایسه با داده های آژانس بین المللی انرژی اتمی و بررسیهای مشابه زیر حد مجاز تشخیص داده شد و هیچگونه آلودگی نسبت به این عناصر در آبزیان مورد بررسی وجود نداشت و مقادیر بدست آمده در حد طبیعی بود.