سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا پورآذر – عضو هیئت علمی

چکیده:

کلزا (Brassica napus) از جمله گیاهان روغنی است که کشت آن به خاطر وابستگی شدید کشور به روغن سالیا نه رو به افزایش است و یکی از محدودیت های گسترش آن وجود علفهای هرز است . استفاده از علفکشهای خاک مصرف مانند ترفلان که ماندگاری نسبتاً بالایی نیز در خاک دارند . ضمن آنکه در کنترل علفهای هرز کلزا موفق نیست باعث آلودگی های زیست محیطی نیز میشود . در طرح دو ساله ای که در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ( ایستگاه شاوور ) در سالهای ۸۲ و ۸۳ انجام شد . با استفاده از روشهای زراعی ( آبیاری قبل از کشت و سپس سبز شدن علفهای هرز و از بین بردن آنها بوسیله دیسک زدن ) و همچنین روش کنترل مکانیکی ( استفاده از کولتیواتور بیلچه ای برای از بین بردن علفهای هرز بین ردیف ها ) نشان داده شد که این دو روش میتواند بخوبی جایگزین علفکش ترفلان شود . در این آزمایش تعداد علفهای هرز و همچنین وزن خشک علفهای هرز در روش شیمیایی ( استفاده از علفکش ترفلان ) بسیار بیشتر از دو روش دیگر بود . همچنین عملکرد دانه نیز در روشهای زراعی و مکانیکی در حدود ۶۰ درصد بیشتر از روش شیمیایی بود . نتایجی که از این آزمایشات گرفته شد نشان داد که روشهای زراعی و مکانیکی میتواند بخوبی جایگزین روش شیمیایی ( استفاده از علف کش ترفلان و سونالان ) گردد . و از این طریق باعث کاهش سموم علفکشی شوند .