سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید اسمعیل نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
عبدالمجید لیاقت – استادیار گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
مجتبی اکرم – کارشناس ارشد کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران
نادر حیدری – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

ایجاد سطح ایستابی و حفظ آن در طول دوره رشد، در مناطق مرطوب روش متداولی بهمنظور استفاده بهینه از آب آبیاری و حفظ رطوبت در منطقه ریشهها میباشد. اما در مناطق خشک و نیمه خشک بالا آمدن نمکها به همراه آب در اثر جریان مویینهای که به دلیل تبخیر و تعرق زیاد صورت میگیرد، عامل بازدارندهای برای استفاده از این روشها محسوب میشود. در این تحقیق امکان استفاده از روشهای کنترل سطح ایستابی (زهکشی کنترلشده و آبیاری زیرزمینی) با اعمال مدیریت آبشویی در مناطق خشک و نیمه خشک (مانند ایران) بررسی گردید. به این طریق که آبشویی خاک زمانیکه میزان تجمع نمک در منطقه ریشه به حد آستانه شوری میرسید انجام میشد. به این منظور سه تیمار با شرایط مختلف کنترل سطح ایستابی شامل زهکشی آزاد، زهکشی کنترلشده و آبیاری زیرزمینی در چهار تکرار در ۱۲ عدد لایسیمتر (ارتفاع ۹۰ و قطر ۵۷ سانتیمتر) درنظر گرفته شد