سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی اسلامی – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

طرح آمارگیری بر اساس اصول کنترل کیفیت مشتری گرا بدین شرح انجام شد: ابتدا علل مراجعه مشترکین و متقاضیان برق به امور ۱ و ۲ یزد بر مبنای پرسنل خدمات مشترکین و با استفاده از تجارب شرکتهای دیگر تعیین و دسته بندی و دیاگرام علت و معلولی مراجعات رسم گردید. در این آمارگیری فرد مراجعه کننده به عنوان نمونه آماری و مشترکین امور ۱ و ۲ برق یزد به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند.سپس فرمهای لازم جهت آمارگیری طراحی و پس از اجرای آزمایشی با استفاده از نمودارها و جداول آماری صورت گرفت. در ادامه با استفاده از نمودار پارتو و قانون معروف ۲۰-۸۰ (۲۰% فعالیتها ۸۰% نتایج را به بار می آورند) مهمترین علل مراجعه مشترکین استخراج و پیشنهاداتی جهت کاهش مراجعات ارائه گردید.