سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد رحمتی – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رضا شرکت – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
قربان خردمندیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

قطعه بندی تصاویر سنجش از دور ،از مراحل اولیه آنالیز و تفسیر این تصاویر می باشد.هدف از قطعه بندی این تصاویر ،استخراج نواحی همگن متناظر در سطح زمین است.با توجه به اینکه در سنجش از دور ،تصویر برداری در طول موجهای متعدد انجام می گیرد،ترکیب تصاویر طول موجهای مختلف می تواند باعث جداسازی نواحی با درجه قطعیت .[ بیشتری گردد[ ۱در این مقاله ،قطعه بندی تصاویر سنجش از دور به روش بی نظارت از روشهای حداکثر احتمال ثانویه ٥ و کوانتیزاسیون برداری صورت می پذیرد.برای افزایش صحت قطعه بندی ،از تلفیق داده ها ٦ ماهواره ای و راداری استفاده شده است.ویژگیهای طیفی در دامنه طیفی مرئی و نزدیک مادون قرمز،در تصاویر نوری ماهواره ای (لندست) که مشتمل بر هفت باند مجزا می باشند ،قابل رؤیت است . در تصاویر راداری (رادارست) ،ویژگیهای پستی و بلندی سطح در مقیاس طول موج امواج مایکروویو تصویربرداری راداری ،به همراه خواص دی الکتریکی سطح ،مکانیزم غالب پراکندگی و میزان تغییر قطبیت (پلاریزاسیون) امواج راداری، قابل رؤیت است.استفاده از تصاویر راداری ،امکان بهره گیری از ویژگیهای مرتبط با بافت نواحی در تصاویر راداری ، فراهم می سازد. ترکیب تصاویر رادرای با فرکانسهای مختلف ،امکان بهره برداری از خواصبافت در مقیاسهای متعدد را ایجاد می نماید