سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد زمانی – دانشیار بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
سیدناصر هاشمی – کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه شیراز

چکیده:

روش آماری تحلیل خوشه ای (cluster analysis) کاربرد زیادی در مطالعه داده های چند متغیره دارد. در این مطالعه از روش تحلیل خوشه ای جهت پهنه بندی تکتونیکی ایراناستفاده شده است. برای انجام این کار پس از برداشت داده ها، مجموعه داده ها توسط روش q- mode cluster analysis و بااستفاده از نرم افزارSPSS پردازش شده است. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها و پیاده نمودن این نتایج روی نقشه شبکه بندی شده ایران، اینگسترش به ۶ زون تکتونیکی مجزا پهنه بندی شده است. در پهنه بندی صورت گرفته در این تحقیق، هدف جداسازی چهار گوشهای مشابه بوده است و نمی توان با اعتبار بالایی اقدام به رده بندی زونها از نظر فعالیت تکتونیکی نمود. ولی با این حال بررسی مقادیر متغیرها در هر کدام از زونهای تفکیک شده نشان میدهد که از نظر فعالیت لرزه ای می توان گفت، زون ۶ دارای حداکثر و زون ۱ دارای حداقل فعالیت لرزه ای می باشند.