مقاله استفاده از روش آناليز مولفه هاي واريانس در ارزيابي دقت مدل هاي ژئوئيد جاذبي، بررسي موردي در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش آناليز مولفه هاي واريانس در ارزيابي دقت مدل هاي ژئوئيد جاذبي، بررسي موردي در ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آناليز مولفه هاي واريانس
مقاله ژئوئيد
مقاله ترازيابي
مقاله ايران
مقاله MBQUNE،‌ BQUNE
مقاله BQUE
مقاله GPS
مقاله IRG04

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيامهر رامين
جناب آقای / سرکار خانم: اسحاق مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي دروني براي مدل ژئوئيد جاذبي ايران IRG04 بر اساس قانون انتشار خطاها (جذر ميانگين خطاي مربعي عمومي مدل) دقتي معادل ۵٫۲ سانتي متر را برآورد مي كند. بايد توجه داشت كه دقت ارزيابي شده از اين روش يك ارزيابي نظري و اغلب بسيار خوشبينانه است و با واقعيت هاي عملي انطباق ندارد.
روش آناليز مولفه هاي واريانس روشي متداول و مستقل در سرشكني است. در اين تحقيق از روش آناليز مولفه هاي واريانس BQUE در قالب مدل سرشكني تركيبي گوس- هلمرت و به همراه اطلاعات نقاط ترازيابي GPS- و ژئوئيد جاذبي در ايران شده است. نظر به اينكه اين روش لزوما هميشه براي مولفه هاي واريانس برآورد مقدار مثبت ندارد، روش جديد و توسعه يافته MBQUNE براي امكان تعيين مقادير صرفا مثبت در همه شرايط به لحاظ نظري طراحي شد. همچنين برنامه رايانه اي به زبان MATLAB براي آناليز مدل هاي متفاوت سرشكني پارامتريك به منظور تعيين مولفه هاي واريانس برنامه نويسي شد. اين ارزيابي، اطلاعات ارزشمندي را در زمينه برآورد دقت هاي مدل ژنوئيد جاذبي، ارتفاعات ارتومتريك و ارتفاع ژئودتيك ايران در برداشت. نتيجه اين تحقيق كه بر اساس ۷۳ نقطه ترازيابي و GPS با توزيع مناسب در ايران و مدل ۷ پارامتري صورت پذيرفت، برآورد دقتي معادل ۷ سانتي متر را براي مدل ژئوئيد جاذبي IRG04 داشت كه اين مقدار، انطباق بسيار خوبي با برآورد اوليه داخلي ما براي اين مدل در ايران به دست مي دهد.
مقدمه: روش آناليز مولفه هاي واريانس (VCE) و خصوصا روش MINQUE به صورت گسترده اي در ژئودزي كاربرد دارد. اين روش را هلمرت (۱۹۰۷) به صورت مستقل ارايه كرد و پروفسور گرافارند (۱۹۸۵) و شوبرگ (۱۹۸۲ a,b) نقش بسزايي در توسعه آن داشته اند. روش VC قابليت استفاده در مشاهدات همگن و ناهمگن را دارد و عموما به منظور تغيير مقياس واحد وزن مولفه هاي متفاوت در مدل هاي سرشكني مورد استفاده قرار مي گيرد. در اين روش فرض بر اين است توزيع خطاها در مشاهدات به صورت اتفاقي است.
انگيزه هاي زيادي براي استفاده از روش VC در سرشكني مدل تركيبي ترازيابي GPS/ و ژئوئيد وجود دارد.
استفاده از اين روش امكان درجه بندي كردن خطاهاي مدل ژئوئيد، ارتفاعات ژئودتيكي و ارتومتريك به صورت روشي كاملا مستقل را فراهم مي كند. مزيت اين روش تركيبي داشتن درجه آ‍زادي زياد در مدل VC است.
به عبارت ديگر با وجود افزايش تعداد نقاط ترازيابي GPS/ و ژئوئيد، تعداد مولفه هاي مجهول ثابت است (سه مولفه). عموما ماتريس واريانس و كواريانس مشاهدات مدل از نتايج سرشكني شبكه هاي ترازيابي و GPS قابل استخراج است. در مورد دقت ژئوئيد نيز بر اساس قانون انتشار خطاها (جذر ميانگين خطاي مربعي عمومي مدل) مي توان برآورد مناسبي از دقت داخلي مدل داشت (رابطه (۱٫ اين مقادير در حكم داده هاي اوليه براي مدل VC مورد استفاده قرار مي گيرند و از طريق مولفه هاي واريانس به روش تكرار به تدريج روزآمد مي شوند. نكته مورد توجه در اين روش اين است كه مولفه هاي واريانس هميشه برآورد مثبتي ندارند. اين مساله مي تواند نشانگر وجود داده هاي اشتباه در مدل، خطاهاي سيستماتيك و يا استفاده از مدل نامناسب در سرشكني باشد. استفاده از روش BQUNE شوبرگ (۱۹۸۴) و اسحاق- شوبرگ (۲۰۰۸) مي تواند روشي براي مقابله با مولفه هاي واريانس منفي باشد. با اين حال بايستي قبل از استفاده از اين روش، علت بروز آن را به دقت بررسي كرد.
مدل سازي مساله، با استفاده از رابطه (۱) ارزيابي دروني براي مدل ژئوئيد جاذبي ايران IRG04 بر اساس قانون انتشار خطاها (جذر ميانگين خطاي مربعي عمومي مدل) دقتي معادل ۵٫۲ سانتي متر را برآورد مي كند.