سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین صادقپور – مدیر پروژه سد مخزنی قره چای
امیرابراهیم رئیسی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی

چکیده:

یکی از مراحل اصلی مطالعات پروژه های سدسازی انتخاب ساختگاه بهینه از بین موقعیت های ممکن برای احداث سد است . در انتخاب ساختگاه بهینه علاوه بر معیارهای فنی، معیارهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیز دخالت دارند . بنابراین لازم است امکان سنجی ساختگاه بهینه از بین ساختگاه های ممکن، با بررسی تاثیر همزمان تمامی معیارها تعیین و معرفی گردد . در روش های مورد استفاده برای غربال گزینه ها، اغلب گزینه منتخب براساس مقایسه تاثیر کیفی پارامترهای موثر تعیین می گردد اما روش بهینه انجام این کار مقایسه کمی و همزمان تمامی پارامترهای دخیل می باشد . روش ارزیابی چند معیاره AHP با درنظر گرفتن اثر همزمان کلیه معیارهای دخیل و مقایسه امتیازات، آنها ساختگاه های ممکن را اولویت بندی نموده و با بکارگیری روابط معرفی شده ساختگاه بهینه احداث سد را تعیین می نماید . در این مقاله پس از معرفی معیارهای دخیل در تعیین ساختگاه سد مخزنی قره چای و تشریح مختصر روش ارزیابی چند معیارهAHP ، چگونگی استفاده از این روش برای انتخاب ساختگاه بهینه سد ( از بین چهار ساختگاه پیشنهادی ) باتوجه به تاثیر تمامیمعیارهای موثر ارائه شده است .