سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مرتضی دشتی زاده – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک ، گروه سا
فرهنگ هنرور – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی مکانیک ، گروه سا

چکیده:

در این مقاله روش استاندارد تحلیل عدم قطعیت سیستم های اندازه گیری به روش فراصوتی زمان پرواز پراش (TOFD) در اندازه گیری عمق عیوب سطحی و داخلی قطعات اعمال شده است. با توجه به تحقیقات سال های اخیر لازم است که به جای خطای اندازه گیری، بازه ای تحت عنوان عدم قطعیت به همرا ه مقدار پارامتر ارائه گردد. جهت انجام این تحقیق، در ابتدا معادله کاهش داده های آزمون TOFD تشکیل گردید. بر روی شش نمونه فولادی با عیوب صفحه ای با عمق مشخص دو دسته آزمون انجام شد ،آزمون های فراصوتی و آزمون های اپتیکی . ازمون های اپتیکی توسط پروفیل پروژکتور به منظور دست یابی به مقدار دقیق (واقعی) عمق عیب انجام شد. با انجام و تکرار آزمایش های فراصوتی TOFD میزان عدم قطعیت اتفاقی این روش برای هر یک از پارامترهای بدست امد. عدم قطعیت سیستماتیک هر یک از پارامترها نیز با توجه به گواهی کالیبراسیون دستگاه ها، مشخصات ارائه شده توسط سازندگان و هم چنین آزمون های درون آزمایشگاهی بست امد . با استفاده از استانداردهای تحلیل سیستم های اندازه گیری، عدم قطعیت های اتفاقی و سیستماتیک کلی سیستم محاسبه و بر اساس آن ها عدم قطعیت اندازه گیری عمق عیوب محاسبه شد. نتایج بدست آمده حاکی از دقت بالای TOFD در انداز گیری دقیق عمق عیوب در قطعات است.