سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید رشتچی – گروه بر ق(قدرت)، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
جابر میرزایی – گروه بر ق(قدرت)، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
علی کیمیاقلم – گروه بر ق(قدرت)، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
ابراهیم رحیم پور – گروه بر ق(قدرت)، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده:

با توجه به اینکه مدلهای مشروح ترانسفورماتورها با استفاده از ساختار داخلی ترانسفورماتور حاصل م یشوند، برای مطالعه پدید ههای داخلی ترانسفورماتور در شرایط کاری مختلف بسیار مناسب هستند. برای اینکه مدل مشروح بتواند رفتار ترانسفورماتور را در یک حوزه فرکانس بخوبی شبیه سازی کند لازم است پارامترهای آن با دقت بسیار خوبی محاسبه شوند. در این مقاله مدل مشروحی بر اساس اندوکتانسهای خودی و متقابل برای یک سیم پیچ فشارقوی متعلق به یک . بعد از محاسبه ترانسفورماتور توزیع۱٫۲MVA ارائه میشود پارامترهای مدل مشروح پیشنهادی توسط فرمولهای ریاضیموجود در مراجع، دیده م یشود که مدل مشروح بدست آمده بدلیل وجود تقریب در فرمولها و نیز تُلرانسهای مربوط به تولید، تابع تبدیل ترانسفورماتور را کاملاً دقیق شبیه سازی نمیکند. در این مقاله برای اولین بار روشی بر مبنای الگوریتم PSOبهبود یافته ارائه م یشود، که با استفاده از آن می توان پارامترهای دقیق مدل مشروح را بدون نیاز به مشخصات ساختاری ترانسفورماتور و تنها با انجام یک آزمایش بدست آورد.