سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فاطمه یوسف پور – دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
یاسر فیض آبادی – استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسن اسدپور – استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران

چکیده:
از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می تواند تاثیر به سزایی در دسترسی به معیارهای مور نظر کشاورزان در یکدوره تولیدی داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند کشاورزان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوسمی باشد. لذا در این مقاله با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به عنوان یکی از مشهورترین روشهای تصمیم گیریچند شاخصه و با بهره گیری از روش بردار ویژه، چگونگی ترکیب شاخصهای کمی و کیفی در اولویت بندی الگوی تولیدزراعی در مزارع شهرستان بابلسر در سال زراعی ۱۳۹۰ نشان داده شده است. هدف، اولویت گذاری تولید محصول زراعیبرنج، گندم و کلزا با لحاظ کردن دو معیار کمی سوددهی و بازده در هکتار و دو معیار کیفی تخصص و مهارت و تضمین خرید از دیدگاه خبرگان بخش زراعی بوده است. نتایج نشان داد که در فرایند تحلیل سلسله مراتبی برنج (۰/۳۹۶) در اولویت اول و گندم (۰/۳۸۰) در اولویت دوم و کلزا (۰/۲۲۳) در اولویت سوم قرار دارد.