سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جلال جلیلی – دانش آموخته ی دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی گروه هیدرولیک و منابع آب ج
هوشنگ قمرنیا – عضو هیئت علمی و استاد یار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی
سیدجلال جلیلی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان، د
محمدجواد منعم – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مهندسی سازه های آبی، دانشکده کشاورزی، دا

چکیده:

تعیین ضرائب اهمیت شاخص ها در ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری، یکی از مهمترین مراحل تعیین مقدار عملکرد نهایی و اولویت بندی شاخص ها و دیدگاه ها جهت بهبود عملکرد شبکه ها می باشد.
تصمیم گیری درباره ی ضرائب اهمیت عوامل مختلف با هم بسیار پیچیده است. برای رفع این مشکل چندین روش تصمیم گیری چند معیاره وجود دارد که تحلیل سلسله مراتبیبا تشکیل ماتریس مقایسات زوجی یکی از روشهایی است که به صورت وسیع در تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد و باعث تسهیل در امر تصمیم گیری میشود.
نحوه ی تشکیل ماتریس مقایسات زوجی دارای مراحلی استکه چنانچه نظرات افراد به صورت گروهی و مطابق با فرآیند مهندسی ارزش اعمال گردد موجب تعیین دقیق ضرائب اهمیت و تصمیم گیری صحیح اولویتکاری در شبکه های آبیاری و بهینه سازی هزینه جهت بهبود عملکرد میگردد.
در این تحقیق برای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری بریمند و دینور در استان کرمانشاه و مقایسه ی آنها، شاخص های انتخاب شده با استفاده از نظر کارشناسان مجرب به روش گروهی طی فرآیند مهندسی ارزش و به روش های انفرادی ارزش گذاری شده ، سپس ضرائب اهمیت آنها تعیین و جداول مقایسات زوجی تکمیل گردید.
جداول تکمیل شده نیز به روش بردار ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایجحاصله از مقایسه نرخ ناسازگاری (I.R)جداول تکمیل شده ماتریس مقایسات زوجی به روش گروهی و روش های انفرادی، نشان می دهد که تکمیل جداول به صورت گروهی دارای میزان نرخ ناسازگاری کمتری نسبت بهروش های انفرادی می باشد و استفاده از روش گروهی باعث بررسی نقاط ضعف و قوت، جلوگیری از اعمال نظرات فردی، کاهش اشتباهات، تصمیم در اعمال نظرات دقیق تر و برقراری سازگاری منطقی در مقادیر به دست آمده شده است، که درنهایت منجر به اتخاذ تصمیم مدیریتی صحیح جهت صرف هزینه در بهبود عملکرد شبکه ها می گردد.