سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین معماریان – دانشیار گروه مهندسی معدن – دانشکده فنی – دانشگاه
میرزا حسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معدن – دانشکده فنی – دانشگاه تهران، تهرا
امیرهوشنگ رجایی – دانشجوی دکتری ژئوفیزیک- پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلز

چکیده:

در این مقاله از روش توموگرافی لرزه ای بعنوان یک روش لرزه ای بسیار دقیق و با قدرت تفکیک بالا نسبت به سایر روشهای لرزه ای برای شناسایی های زیر سطحی استفاده شده است. آزمایش مورد نظر در ساحل چپ ساختگاه سد خرسان ۳ بصورت دو آزمایش جداگانه توموگرافی لرزه ای موج (P) و توموگرافی لرزه ای موج (S) برای یک مقطع بین گالری انجام شده است. با استفاده از مقاطع توزیع سرعت بدست آمده از توموگرافی موج P و S و با توجه به رابطه موجود بین مدول دینامیکی یانگ و سرعتهای موج فشاری (P) و برشی (S) امکان بدست آوردن یک مقطع از توزیع مدول یانگ در ناحیه بین دو گالری فراهم گردید. بدین ترتیب اطلاعات بسیار سودمندی جهت معرفی زونهای ضعیف در ناحیه مورد بررسی با استفاده از مقاطع حاصله ، بدست آمد.