سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فرهاد قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه
منوچهر فتحی مقدم – عضو هیات علمی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهی
محمود بینا – عضو هیات علمی گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهی

چکیده:

سیلاب طراحی عبارت است از هیدروگراف و یا حداکثر آبدهی لحظه ای که مبنـا و اسـاس تصـمیم گیـری در طراحی سازه و بهره برداری از آن، ارزیابی رفتار سازه و برنامه ریزی کنترل سیلاب می باشد . بنا براین تخمـین دبی سیلاب امری ضر وری و اجتناب ناپذیر می باشد . بدلیل عدم و یا فقـدان ایسـتگاه هـای انـدازه گیـری در حوضه ها و رودخانه های مورد مطالعه، روش تحلیل منطقه ای مدل بندی سیلاب را به عنـوان راه حلـی بـرای تخمین و برآورد سیلاب در مناطق فاقد آمار پیشنهاد نمود . دبی پیک لحظه ای سالانه تـابع عوا مـل مختلفـی از جمله خصوصیات فیزیوگرافی حوضه شامل : سطح، محیط، شیب و … می باشد . مطالعه بـرای برقـراری رابطـه منطقه ای مناسب بین خصوصیات فیزیوگرافی و دبی سیلابی در حوضه آبخیز مارون، الله و جراحی از مهم ترین
اهداف این پژوهش می باشد . بمنظور تهیه مدلهای منطقه ای سی لاب در حوضه مذکور از ۱۴ ایستگاه هیدرومتری موجود، ۷ ایستگاه انتخـاب گردید، پس از تطویل و تکمیل آمار با نرم افزار SMADA توزیع های مختلف آماری بـر داده هـا بـرازش داده شد . بهترین توزیع آماری توسط آزمون نیکویی برازش برای هر ایستگاه انتخاب، آنگاه بـا اسـتفاده از توزیـ ع های منتخب دبی با دوره برگشت های ۱۰۰۰-۲ ساله برآورد گردید . خصوصیات فیزیـوگرافی حوضـه مـارون – جراحی پس از تهیه نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ ، به کمک نرم افزار AUTOCAD محاسبه گردید . بـا اسـتفاده از نـرم افزار SPSS و از روش تحلیل منطقه ای رگرسیون ساده و چند گانه بصورت خطی و غیر خطی سعی شد رابطه ای بین متغیر های فیزیکی حوضه و دبی های پیش بینی شده با دوره برگشت های مختلف برقرار گردد .