سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس ژئوفیزیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

منصوره منتهایی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمدعلی ریاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

روش سایزموالکتریک ترکیبی از روش اکتشافی لرزه ای و روش ژئوالکتریک می باشد ، چنانکه در این روش از یک چشمه لرزه ای بعنوان منبع و الکترودهای معمول روش الکتریک بعنوان گیرنده استفاده می شود . موج لرزه ای ایجاد شده از این چشمه لرزه ای در مرز جدایی دو محیط که از نظر خواص الاستیکی یا الکتروشیمیایی سیال الکتروشیمیایی اشباع کننده آنها متفاوت هستند ، به موج الکترومغناطیسی تبدیل می ش ود. با اندازه گیری میدان الکتریکی موجود در این موج الکترومغناطیسی ، می توان مرز لایه های زیر سطح زمین را تعیین نمود. در این مقاله ابتدا شرح مختصری از مبانی تئوری این پدیده بیان شده و در ادامه امکان استفاده از این روش بمنظور استفاده در بررسی لایه های زیر سطح زمین ، با توجه به نتایج چندین برداشت عملی انجام گرفته در محدوده دانشکده ریاضی دانشگاه شهید بهشتی، شمال تهران ، مورد ارزیابی قرارگرفت . این برداشتهای سایزموالکتریک بهمراه برداشتهای لرزه ای در امتداد یک پروفیل انجام گرفت. پس از حذف نوفه های مربوط به کابل انتقال برق فشار قوی و انجام مراحل پردازشی، پاسخهای سایزموالکتریکی روی داده ها تعیین شدند . سپس با استفاده از این پاسخها ، عمق لایه های مختلف بررسی شد و نتایج بدست آمده از این روش با داده های لرزه ای مقایسه شدند . نتایج بدست آمده نشان دادند که مطالعات باروش سای زموالکتریک می تواند بعنوان یک روش موثر و مطمئن ژئوفیزیکی در اکتشافات ژئوفیزیکی مورد استفاده قرارگیرد.