سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرمسعود اعرابی – پژوهشگاه مواد و انرژی
امیر مقصودی پور – پژوهشگاه مواد و انرژی
آذرمیدخت حسین نیا – پژوهشگاه مواد و انرژی
فتح الله مضطرزاده – دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

مهمترین جزء نما یشگرها و لامپ ها، فسفرها ( ترکیبات لوم ینسنس معدن ی ) می باشند که گسترش روز افزون انواع نما یشگرها و لامپ ها مد یون تنوع روز افزون فسفرها است . یکی از اجزاء اصل ی تام ین کننده رنگ قرمز در نما یشگرها و لامپ ها ی سه رنگی، Y2O3:Eu می باشد که از بدو سنتز در دهه ۶۰ قرن بیستم تاکنون جایگزینی مناسب پیدا نکرده است در سال های اخیر از روش های متنوع ی برا ی سنتز ا ین رنگدانه استفاده شده است که از آن جمله م ی توا ن به واکنش حالت جامد، انواع روش های تر شامل سلژل، هم رسوبی، میکروامولسیون، هیدروترمال و واکنش های گازی اشاره کرد . در این مقاله به روش سولوترمال ( استفاده از فشار و دما ی اتوکلاو در مح یط غ یر آب ی ) برای سنتز ا ی ن پودر اشاره شده است . فن اصل ی در ا ین روش استفاده از اصلاح کننده های سطح ی ح ین افزودن محلول های اول یه و استفاده از نقش آنها در کنترل سطح ذرات ح ین تشک یل رسوب در اتوکلاو م ی باشد به جهت بررس ی رسوب تشک یل شده از ابزارها ی FTIR ، XRD ،TEM و SEM , STA استفاده شده است تا اثر اصلاح کننده های سطح ی بر خواص پودر بدست آمده مورد بررس ی قرارگیرد . نتایج حاک ی از تاث یر کنترل ی اصلاح کننده ها بر خواص مختلف همچون میزان بلورین شدن، مورفولوژی ذرات و شدت لومینسنس دارد .
پودر بدست آمده پس از عمل یات حرارت ی در دما ی ۶۰۰ ° C از نظر فاز ی اکس ید ایتریم م ی باشد که جابجایی پ یک های ناش ی از حضور یوروپیوم در ساختمان اکس ید ایتریم در طیف پراش پرتو ایکس این ترکیب مشاهده می گردد . می انگین اندازهبلورهای بدست آمده به این روش در حدود ۱۴ nm می باشد . نتایج آزما یش ها نشان م ی دهد از نظر شدت لوم ینسنس در مقا یسه با دو نمونه استاندارد بهتر ین نمونه سنتز شده به ا ی ن روش از شدتی میانه برخوردار است .