سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نویدبخش – استادیار- دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
توماج پذیرا – دانشجوی کارشناسی ارشد بیومکانیک- دانشگاه علم و صنعت
مرتضی خلیلیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک- دانشگاه علم و صنعت

چکیده:

در این تحقیق به مدل سازی عددی جریان خون در یک رگ دارای آنوریسم با استفاده از تئوری مدل شبکه بولتزمن LBGK پرداخته شده است . هدف از این مطالعه بررسی کاربرد این روش در حل جریان خون در سیستم کاردیووسکولار است . به همین منظورابتدا به بیان تئوری این روش که بر مبنای حرکت ذرات سیال بنا شده پرداخته شده است و سپس به منظور نشان دادن کارا یی آن،یک مدل دو بعدی از جریان توسعه یافته درون یک کانال بسته توسط ا ین روش حل شده است. در ادامه توسط این روش جریان درونیک آنور یسم که عارضه ای موضعی است و در اثر ضع یف شدن د یواره رگها و یا بالا رفتن فشار خون رخ می دهد ، مورد مطالعه قرارگرفته و بررسی نتایج ح اصل ب روی شکل جر یان و پروف یل سرعت در مقایسه با نتایج تجربی بیانگر صحت بکارگیری روش شبکهبولتزمن در تحلیل این گونه مسائل است.