سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا رحیم – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن
امید اصغری – دانشجوی دوره دکترای مهندسی اکتشاف معدن

چکیده:

در سالهای اخیر استفاده از روش شبیه سازی های زمین آماری به عنوان یکی از روشهای اساسی درمدلسازی مخازن به کاررفته است تعیین تغییرات پارامتر پتروفیزیکی تخلخل در مخزن میشریف با هدف مدلسازی مخزن به عنوان یکی از روشهای مرسوم در شبیه سازی مخازن می باشد. دراین مقاله با استفاده از روش شبیه سازی زمین آماری، تخلخل شبیه سازی شده است داد ههای مورد نیاز جهت شبیه سازی از داده های تفسیر شده لاگهای تخلخل ۱۱ چاه که شامل ۶۲۵۱ داده می باشد حاصل شده است.