سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

جلال دهقان دهنوی – دانشگاه تربیت مدرس
محسن پارسامقدم – بخش مهندسی برق

چکیده:

سیستم های فتوولتائیک به دلیل امکـان تبـدیل مسـتقیم انـرژی خورشیدی به انرژی الکتریکی یکی از کاربردهای رایج انرژی خورشیدی هستند که مورد توجه می باشند . از مـوارد اسـتفاده سیستم های فتوولتائیک، علاوه بر تأمین توان بصورت محلـی، می توان به تأثیر آنه ا در اصلاح منحنی بار مصرفی اشاره نمود . هدف اصلی این مقاله، بهبود شاخص ضـریب بـار در منـاطق خاص با بهره گیری از روش شبیه سازی مونت کارلو و اسـتفاده از سیستم های فتوولتائیک متصل به شـبکه مـی باشـد . در ایـن تحقیق از شبیه سازی مونـت کـارلو جهـت تحلیـل فرآینـدهای اتفاقی بار و تابش در اصلاح پیک بار مصرفی در چنـد پسـت نمونه در یک منطقه خاص با لحاظ کردن محدودیتهای فنی و اقتصــادی بــه صــورت همزمــان اســتفاده شــده و عملکــرد سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه و تـ أثیر آنهـا در بهبـود ضریب بار مورد ارزیابی قـرار گرفتـه اسـت . در ادامـه جهـت اثبات صحت م دلسازی پیشنهادی تأثیر این سیستم ها بر بهبـود ضریب بار یک پست نمونه در منطقه دیگر با توجه بـه میـزان تابش متفاوت مورد بررسی قرار می گیرد .