مقاله استفاده از روش فلوسايتومتري در تعيين ميزان HbF جنيني متعاقب خونريزي جنيني- مادري در محيط آزمايشگاهي با دو روش دو رنگي HbF و تك رنگي آنتي ژن D که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در فصلنامه پژوهشي خون از صفحه ۱۰۴ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش فلوسايتومتري در تعيين ميزان HbF جنيني متعاقب خونريزي جنيني- مادري در محيط آزمايشگاهي با دو روش دو رنگي HbF و تك رنگي آنتي ژن D
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خونريزي
مقاله انتقال خون جنيني- مادري
مقاله فلوسايتومتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش نقش فهيمه
جناب آقای / سرکار خانم: خيرانديش مريم
جناب آقای / سرکار خانم: ديهيم محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: فلوسايتومتري روشي مناسب، سريع، دقيق و قابل اعتماد جهت ارزيابي ميزان خونريزي هاي جنيني- مادري (FMH) مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي ميزان FMH با استفاده از شاخص آنتي ژنيک RhD و هموگلوبين جنيني (HbF) به روش فلوسايتومتري است.
مواد و روش ها: در يك مطالعه تجربي، ۳۴ نمونه خون بند ناف نوزاد Rh مثبت با خون فرد بالغ RhD منفي به صورت رقيق سازي سريالي در ۶ رقت (۰٫۱۲۵، ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۱، ۵ و ۱۰ درصد) که بيانگر ۹۹٫۹ درصد احتمال FMH بود، شبيه سازي شد و به روش فلوسايتومتري دو رنگي HbF ‏‏و کربونيک انهيدراز (CA) و تک رنگي RhD مورد مطالعه قرار گرفت. از آزمون هاي آماري T test، آناليز واريانس و رگرسيون جهت تحليل نتايج استفاده شد.
يافته ها: همبستگي قابل قبولي بين نتايج HbF و RhD به روش فلوسايتومتري مشاهده شد .(r=0.897) ميزان خونريزي محاسبه شده توسط هر دو پارامترHbF   RhD ودر مقايسه با مقادير خونريزي مورد انتظار، نشان داد که آناليز دو رنگي HbF و CA ازحساسيت بالاتري نسبت به آناليز تک رنگي RhD در تعيين مقادير اندک خونريزي برخوردار مي باشد. نتايج روش RhD با وجود همبستگي بالا(r=0.984) ، در تعيين مقادير پايين FMH در مقايسه با ميزان خونريزي به دست آمده از روشHbF/CA ، افزايش کاذبي را نشان داد ولي توانايي آن در تعيين مقادير بالاتر خونريزي در مقايسه با HbF/CA قابل توجه بود.
نتيجه گيري: استفاده از مونوکلونال آنتي بادي هاي اختصاصي در روش فلوسايتومتري، امکان ارزيابي دقيق ميزان خونريزي و به تبع آن تعيين دقيق دوز ايمونوگلبولين Rh جهت محافظت مادران از آلو ايمونيزاسيون بر عليه آنتي ژن D را ايجاد مي کند.