مقاله استفاده از روش هاي مولكولي RFLP-PCR و توالي يابي مستقيم جهت تعيين ژنوتيپ هاي هپاتيت B در زندانيان معتاد به مواد مخدر تزريقي استان تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: استفاده از روش هاي مولكولي RFLP-PCR و توالي يابي مستقيم جهت تعيين ژنوتيپ هاي هپاتيت B در زندانيان معتاد به مواد مخدر تزريقي استان تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ژنوتيپ هپاتيت B
مقاله افراد معتاد حامل HBsAg؛ PCR؛ RFLP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالم فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاصادقي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جوادي فوزيه
جناب آقای / سرکار خانم: روح وند فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: جولايي مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: بهرام علي گلناز
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوي احسان
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: حكمت سهيلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عفونت حاصل از هپاتيت B يك مشكل جدي بهداشت جهاني است. طبق ارزيابي هايي كه تاكنون انجام شده، هر ساله حدود ۵۰۰۰۰۰ تا ۱٫۲ ميليون مرگ ناشي از هپاتيت مزمن، سيروز و هپاتوسلولار در سراسر جهان گزارش مي شود. از آنجايي كه داده هاي اپيدميولوژيكي حاصل از تعيين ژنوتيپ ها و ساب ژنوتيپ هاي ويروس هپاتيت B، كمك شاياني در برنامه هاي واكسيناسيون، درمانهاي ضد ويروسي، تشخيص و پيشگيري از بيماري را فراهم مي سازد، لذا بر آن شديم تا ژنوتيپ هاي اين ويروس را در زندانيان معتاد به مواد مخدر تزريقي مورد بررسي قرار دهيم.
روش كار: در تحقيقي كه به صورت مقطعي در سال ۲۰۰۸، بر روي ۱۲۲ نمونه سرمي ازافراد معتاد به مواد مخدر تزريقي حامل HBsAg جهت تعيين نوع ژنوتيپ ويروس HBV درسطح استان تهران انجام گرديد، با استفاده از روش هاي مولكولي مقرون به صرفه PCR و RFLP، ژنوتيپ آنها تعيين شد. سپس آزمايشات تاييدي توالي يابي مستقيم انجام و درخت فيلوژنتيكي بااستفاده از نرم افزارهاي بيوانفورماتيك (Bioedit, Mega, ClustalW) ترسيم گرديد و به وسيله آزمون آماري SPSS16، P<0.05 مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ۱۱۵نمونه سرمي پس از انجام
Nested PCR مثبت گزارش شدند. ژنوتيپ كليه نمونه ها پس از RFLP با استفاده از آنزيم هاي برشي (BsrI, StyI, EaeI, DpnI, HpaI) I و همچنين توالي يابي مستقيم به همراه رسم درخت فيلوژنتيكي با روش Neighbor-Joining، در %۱۰۰ نمونه ها، ژنوتيپ D (ساب ژنوتيپ D1 وساب تايپayw2 ( را نشان دادند.
نتيجه گيري: در اين پژوهش از ۱۱۵ نمونه سرمي مورد مطالعه، مشخص گرديد كه ژنوتيپ غالب در زندانيان مبتلا، ژنوتيپ
D مي باشد. به عبارتي گونه هاي ژنوتيپي HBV ايرانيان در ارتباط نزديك با يكديگر و همگون مي باشند. حضور اين ژنوتيپ با پايين بودن ميزان بيماري هاي شديد كبدي ناشي ازعفونت مزمن هپاتيت B (سيروز، هپاتوسلولار كارسينوما) در ايران مطابقت دارد.